Pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. január 31-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2013/2014-es tanévre.

Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, alap – és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”.

Ennek értelmezésében:

 1. azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2013/2014-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
 2. azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1995. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják
 3. egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
  • azok a tanulók, akik az 1995. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
  • vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
  • az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben,
  • az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet:

A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14.§. (1) és (2) értelmezésében:

 • az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Kizárandók köre:

 1. az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2013/2014. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát hiányzott,
 2. az a fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2013/2014. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
 3. az az igénylő szülő/igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
 4. azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)
 5. az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
 6. az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
 7. az a hallgató, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
 8. az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 22.400 Ft-nak megfelelő RON

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON

A támogatás a 2013/2014-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Igénylési feltételek:

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

 • megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. az igénylő szülő, ill. törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
   Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.
  2. a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
  3. a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2013/2014 iskolai év első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2013/2014-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.
  4. A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

 • megfelelően kitöltött adatlap;
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
  2. az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő szülő/igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Benyújtásának módja:

 1. Jelen felhívás alapján a 2013/2014-es tanévre igényelhető támogatásokra 2014. január 31. – 2014. március 14. közötti időszakban lehet igényelni. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2014. március 14.
 2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:

UCDMR – RMPSZ
„Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,
530241 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, Str. Topliţa/Taploca u., nr. 20 sz.,
Jud. Harghita / Hargita megye
OP. 1 CP. 19

VI. Az adatlapok beszerezhetők:

Az Adatlapot, válaszborítékot és a Útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni:

 • a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),
 • a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve
 • letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

VII. Az igénylések elbírálása:

A beérkezett igénylésekről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az igénylő szülő/igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott RON összegben az OTP Bank Románia Rt. által vezetett bankszámlákra.

Azon igénylő szülők/igénylők, akik az előző igénylési időszakokban nyitottak az OTP banknál számlát és a hozzá kapcsolódó bankkártyát megkapták, pozitív elbírálás esetén a 2014. évi időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2014. évben először igénylőknek a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla és bankkártya nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:

 1. adatlap
 2. útmutató

A igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, „Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,
Tel/Fax: 0266 244 450
E-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro